Α Σ Ε Π  2 0 0 8
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  –  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΑΣΕΠ 2008
Κλάδοι ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ34

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20