Α Σ Ε Π  2 0 0 8
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α  –  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η

Κλάδοι
ΠΕ 01, ΠΕ 09, ΠΕ 10, ΠΕ 11, ΠΕ 13, ΠΕ 19, ΠΕ 20, ΠΕ 32, ΠΕ 33

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20