Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α – Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η
Κλάδοι:
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΕΠ 2006 - Κλάδοι ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07

  
Κατασκευή τεστ από
Καρβουνίδη Γεώργιο
Καθηγητή Πληροφορικής ΠΕ20